REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

 

               I.        Postanowienia ogólne

              II.        Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną

            III.        Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

            IV.        Warunki umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną

             V.        Własność intelektualna

            VI.        Wymagania techniczne

          VII.        Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia wykonania umowy

         VIII.        Odpowiedzialność oraz obowiązki operatora

            IX.        Postępowanie reklamacyjne

             X.        Postanowienia końcowe

 

                                                                                 I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Błażej Próchniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Govinsoft Błażej Próchniak, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: os. Mielżyńskiego 118/6, 62-020 Swarzędz,  NIP: 7661661587, REGON: 300475640, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kidlak.pl, tel. +48 516 650 245 (zwany dalej „Operatorem”) ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej Operatora o nazwie Kidlak (zwana dalej „Aplikacją Mobilną”).

2.    Osoba, która korzysta z Aplikacji Mobilnej na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest „Użytkownikiem”.

3.    Aplikacja Mobilna, jest przeznaczona dla rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci, pracowników przedszkoli oraz żłobków, a także firm o charakterze cateringowym.

4.    W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

 

                                     II.        RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy następujące Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”):

1.1   prowadzenie konta,

1.2  wysyłanie wiadomości do innych Użytkowników,

1.3  korzystanie z tablicy wydarzeń,

1.4  korzystanie z listy obecności przez Użytkowników będących wychowawcami,

1.5  zgłaszanie nieobecności dzieci przez Użytkowników będących ich rodzicami lub opiekunami prawnymi,

1.6  zamieszczanie wpisów na forum,

1.7  korzystanie z kalkulatora przeliczeniowego.

2.    Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie.

3.    Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.

 

                                                     III.        WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi oferowanej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej i zaakceptowanie Regulaminu jest tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usługi wskazanej w rozdziale II Regulaminu.

 

                                                                     IV.        WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Świadczenie Usług przez Aplikację Mobilną opisanych w rozdziale II pkt 1 ma charakter bezpłatny.

2.    Operator zastrzega możliwość wprowadzenia płatnych Usług do Aplikacji Mobilnej, o czym Użytkownik będzie każdorazowo informowany. Aktywacja płatnej Usługi następuje po zaksięgowaniu przelewu na koncie Operatora.

3.    W przypadku Usług płatnych, Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie którego ma prawo korzystać z określonych funkcji oraz treści dostępnych w Aplikacji, przez ściśle oznaczony w Aplikacji okres, począwszy od daty pierwszego aktywowania Usługi. Wysokość opłat za Usługi płatne po upływie bezpłatnego okresu próbnego, zostanie określona w cenniku Aplikacji.

4.    W przypadku zakupu Usługi polegającej na subskrypcji, przez firmę o charakterze cateringowym, świadczone usługi są rozliczane cyklicznie, co 30 dni kalendarzowych. Pobranie kwoty określonej w cenniku Aplikacji z konta Użytkownika będącego firmą o charakterze cateringowym następuje wraz z rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.

5.    Płatności należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr : 58 1240 6609 1111 0010 5381 4770 Bank Pekao S.A. lub za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności udostępnionych przez Aplikację Mobilną (PayPal, PayU.pl, Przelewy24.pl, TPay.pl, eCard).

6.    Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas nieoznaczony.

7.    Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji Mobilnej oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu.

8.    Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również̇ połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają̨ Użytkownika lub jego opiekuna prawnego, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika lub jego opiekuna prawnego z operatorem telekomunikacyjnym.

 

                                                                            V.        WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.    Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją Mobilną, a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2.    Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji Mobilnej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji Mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.

3.    Publikacja w ramach Aplikacji Mobilnej materiałów multimedialnych przez Użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem przez te podmioty, iż posiadają one stosowne prawa do publikacji danego materiału.

4.    Usługobiorca przesyłając materiały oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w przypadku wystąpienia w związku z tym przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

                                                                              VI.        WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie w urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android – 5 lub wyższy, iOS 8 lub wyższy, Windows 10.

 

                                              VII.        ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI
W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Kidlak jest Operator.

2.    Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

3.    W celu skorzystania z Usług opisanych w rozdziale II Regulaminu wymagane jest uzyskanie następujących danych osobowych Użytkownika:

3.1.  Imię i Nazwisko,

3.2.  Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

3.3.  Numer telefonu,

3.4.  Adres e-mail,

4.    Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Użytkownik lub jego opiekun prawny wyraził stosowną zgodę.

5.    Wszelkie dane są wprowadzane do Aplikacji Mobilnej przez Użytkowników lub osoby przez nie wyznaczone. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność, zakres, kompletność, treść i zgodność wprowadzanych danych z przepisami prawa.

6.    Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7.    Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.

8.    Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:

8.1  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

8.2  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata

9.    Podczas korzystania z Aplikacji mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

10.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  Podstawy prawne żądania Użytkownika:

a)    Dostęp do danych – art. 15 RODO

b)    Sprostowanie danych – art. 16 RODO

c)    Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO

d)    Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO

e)    Przeniesienie danych – art. 20 RODO

f)     Sprzeciw – art. 21 RODO

g)    Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

12.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 11, można przesłać stosowną wiadomości e-mail na adres: kontakt@kidlak.pl.

13.  Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

14.  Aplikacja Mobilna używa plików „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aplikacji, dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk Aplikacji Mobilnej.

15.  W ramach Aplikacji stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

16.  „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Aplikacji).

17.  „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

18.  Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

19.  Dane osobowe Użytkowników są przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy świadczeniu usług Aplikacji. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

20.  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                         VIII.        ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA

1.    Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.

2.    Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Aplikacji Mobilnej.

3.    Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane zamieszczane w Aplikacji Mobilnej były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

4.    Operator nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

a)    za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Aplikacji, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

b)    w związku z niewłaściwym korzystaniem z Aplikacji przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Aplikacji,

c)    za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Aplikacji lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

d)    za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

e)    za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Aplikacji,

f)     za niemożność zalogowania się w systemie Aplikacji spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

g)    za skutki związane z utratą hasła.

 

                                                                     IX.        POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.    Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.

2.    Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kidlak.pl lub w formie pisemnej do siedziby Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.

3.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

3.1.  imię, nazwisko,

3.2.  adres e-mail,

3.3.  opis problemu, którego dotyczy reklamacja.

4.    Operator dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomią składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

                                                                            X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację Mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja Mobilna została zainstalowana, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie w trybie natychmiastowym.

2.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej treści o charakterze bezprawnym.

3.    Zabronione jest korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora korzystania w celach komercyjnych z Aplikacji Mobilnej Operatora zastrzega sobie prawo do zablokowania Aplikacji Mobilnej dla danego Użytkownika.

4.    Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia … r

5.    Regulamin jest dostępny w Aplikacji mobilnej oraz na stronie Kidlak.pl.